1

Project

De uitdaging van de ondergrond

Op zoek naar een toekomstbestendige ondergrond

De ondergrond als kans De ondergrond is het fundament van de straat. Maar ondergrondse ruimte wordt steeds schaarser en het gebruik van de bodem verstoort het natuurlijk evenwicht. De rek is er wel uit. Hoe zorgen we ervoor dat de ondergrond alle functies kan hebben die wonen, werken en ontspannen -nu en in de toe­komst- in steden mogelijk maken? Hoe gebruiken we de beschikbare ruimte optimaal en houden we de bodemfuncties in balans?
In deze krant gaan we op zoek naar een toekomstbestendige ondergrond. Het is vooral vol in de bovenste drie meter van de ondergrond in de pu­blieke ruimte. Daaronder en daar­buiten is het vrijwel leeg. Terwijl 60% van de ruimte in de stad privaat bezit is, geven we allerlei functies en voorzieningen een plek in de overige 40% publieke ruimte. Gezien de vraag naar extra ruimte voor vervanging en toekomstige ontwikkeling wordt het daar alleen maar drukker. We gaan op zoek naar een ruimer jasje.

Voor wie? StraaDkrant 5 is voor voor iedereen die werkt aan, in en onder de straaD. Van ste­denbouwers, bodemkundigen en grondwaterspecialisten tot kabel- en leidingexploitanten. Ook biedt de krant inspiratie voor be­stuurders om de ondergrond vol­waardig mee te nemen in besluiten over onze leefomgeving.

2

Ontrafelen

De ondergrond ontrafeld

Weet hoe de ondergrond in elkaar zit

Ondergrondscan Wat ligt er eigenlijk allemaal onder onze voeten? Welke ob­jecten hebben wij onder de grond gestopt en welke natuurlijke pro­cessen spelen zich hier af? De ondergrond bepaalt wat boven­gronds mogelijk is. Geofysische processen in de aarde hebben invloed op de inrichting van die ene straat. Grondwaterstanden bepalen bijvoorbeeld in hoeverre water geïnfiltreerd kan worden. En de zettingsgevoeligheid van de straat is gerelateerd aan de opbouw van de bodem. We ontrafelen het geheim van de ondergrond.

Opgaven van nu Elke laag in de ondergrond kent zijn eigen dynamiek. Met name in de ondiepe onder­grond staan grote vervangingsop­gaven voor de boeg. Objecten en structuren op en in de ondergrond hebben een eigen levensduur, onderhoudstermijn en eigenaar. Door de vervangings­termijnen op een rij te zetten zie je wanneer zich kansen voordoen om ingrepen in de ondergrond te combineren.

Opgaven van morgen Onze steden veranderen. Nieuwe, ingrijpende opgaven komen op ons af. De openbare ruimte gaat hier­voor op de schop. Zes grote ruimtelijke opgaven hebben directe gevolgen voor de ondergrond. De nieuwe opgaven lijken vooral ruimte te vragen in de bovenste drie meter van de ondergrond. Als we alles blijven doen zoals we gewend zijn, dan gaat het allemaal niet passen in de straat….

3

Stappen

Zet de eerste stap

De weg naar een toekomstbestendige ondergrond

Stappenplan We willen een fijne leefomgeving, die toekomstbestendig is en het natuurlijk systeem respecteert. In de zestrapsraket laten we zien hoe dit kan. De stappen grijpen continu in elkaar, zo komen we tot slimme integrale oplossingen en koppelkansen.

4

Inspireren

Twee wenkende perspectieven

Onder de straaD

Een ruimer jasje Een toekomstbestendige stad ontwerp je met de ondergrond. We vinden ruimte door het private gebied in te zetten óf meer de diepte in te gaan. Zo kunnen we het natuurlijk systeem respecteren, integreren en goed laten functio­neren, toekomstige opgaven een plek geven én een fijne leefomge­ving op straatniveau scheppen.
Aan de hand van twee uitersten ‘verbreden’ en ‘verdiepen’ verkennen we de mo­gelijkheden voor de ondergrond. We laten twee fictieve straten zien met verschillende bodemtypen (zand en veen). Afhankelijk van de opgave en bodemeigenschap­pen kiezen we de maatregelen.

Verbreden We zetten de private ruimte in om meer te kunnen bereiken in de openbare ruimte. Voor de inrichting van de ondergrond laten we de harde grens tussen openbaar en pri­vaat verdwijnen, gebruiken we vervangings­termijnen als ordeningsprincipe en zetten we in op dubbel ruimtegebruik (bebouwing en k&l). Zo ontstaat er op straat weer ruimte voor gemeenschappelijke baten.

Verdiepen We zetten technische innovaties en slimme combinaties in om meer te kunnen met de­zelfde ruimte. Zo besparen we ruimte in het totale ondergrondse profiel onder de openbare ruimte. De ruimte die ontstaat ge­bruiken we voor het toekomstbestendig en sociaal maken van de straat.

straaDteam

Samenwerken in de netwerksamenleving

BoschSlabbers

    070-3554407

   info@bsla.nl

Buro Bergh

    06-17383549

   floor@burobergh.nl

meer info? of wil je een krant bestellen? neem dan contact met ons op!

In dit project werken overheid, bedrijfsleven en bewoners samen aan het transformeren van straten. Van straat tot straaD, de straat voor een beter leefklimaat. Een mooi voorbeeld van het werken in de netwerksamenleving.

In 2013 nam BoschSlabbers het initiatief voor de straaD. Zij verwonderden zich over de inrichting van onze stenige straten. Kan dat nu niet slimmer, socialer en klimaatadaptiever? Met dit idee heeft zij partners bereid gevonden om samen te onderzoeken hoe onze straten en buurten in de toekomst er uit zouden kunnen en moeten zien.

De kranten zijn in nauwe samenwerking met onze partners ontwikkeld. De partners brachten elk -naar kunnen- kennis, tijd en/of geld in om deze vijf uitgaves mogelijk te maken.